comunicat extraescolars

En relació amb el rebut cobrat de la quota d’extraescolars d’aquest segon trimestre serà descomptat de l’import total els dies que no s’hagi pogut realitzat l’activitat presencialment degut a les mesures de restricció per a la COVID-19. Aquest import quedarà compensat en el rebut de la tercera quota. Es comptarà des del dia 11 de gener de 2021.

Queden excloses les activitats que sí que s’han pogut fer on-line.