Socialització de llibres

Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, allargant la seva utilitat, deixant de ser d’ús particular per passar a ser d’ús comunitari.

L’alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar aquest retorna els llibres a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Amb la socialització es gestiona el reciclatge de tots els llibres que sigui possible, i la compra d’aquells que no es puguin reutilitzar.

OBJECTIUS

 • Reduir la despesa familiar.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
 • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
 • Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.

QUINS GRUPS PARTICIPEN?

Participen tots els cursos de Primària, de 1r a 6e, (actual de P5 a 5e).

Per poder participar és necessari ser soci de l’Ampa i adherir-se al projecte.

QUE CAL FER PER FORMAR PART DEL PROJECTE?

 • Omplir el document d’adhesió al projecte (un per cada nen), acceptant així un compromís amb aquest.
 • Pagar una quota de llibres, que es farà en un rebut el mes de juny.

QUIN COMPROMÍS ADQUIREIX UNA FAMÍLIA ADHERIDA AL PROJECTE?

Cada família es compromet a:

 • Que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text fent-ne revisions.
 • Retornar els llibres al centre al finalitzar el curs escolar.
 • Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o n’hagi fet un ús indegut.
 • Folrar els llibres nous i canviar els folres que estiguin fets malbé (el folre el proporciona la mateixa Comissió de Socialització de llibres de text).
 • Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.

QUINA QUOTA S’HA DE PAGAR?

Existeixen dos tipus de quotes, una d’incorporació al projecte (és el 1 r any que una família s’adhereix al projecte) i una altra inferior de manteniment (cursos següents).

La quota també depèn del curs que realitzi el nen/a, de la quantitat de nens adherits al projecte i de la subvenció de la Generalitat de Catalunya

COM ES FA LA SOCIALITZACIÓ?

A final de curs els llibres es quedaran a l’escola, es farà una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous, farem els lots que els nens es trobaran a l’escola el primer dia de classe.

Els lots deis llibres estaran formats per: llibres socialitzats, llibres nous de fitxes, agenda i folres.

RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DE L’ESCOLA

L’escola es compromet a:

 • Fer un treball de sensibilització amb els nens perquè tinguin cura dels llibres.
 • Que els mestres tinguin cura de que es faci un bon ús dels llibres, fent extensiva aquesta informació a tots els mestres que formin part de l’escola encara que sigui en substitucions curtes.
 • Informar a les famílies noves del projecte de reutilització de llibres.
 • Informar del llistat dels llibres de cada curs.
 • Informar dels nens matriculats per al proper curs per poder fer la comanda dels llibres.
 • Obrir un compte bancari, juntament amb I’Ampa, on es portarà la comptabilitat independent d’aquest projecte.
Anuncis